ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Во случај на загриженост или поплака за евентуално кршење на правата од интелектуална сопственост, пополнете го образецот подолу за да ги идентификувате со специфичноста правата за кои се тврди дека се повредени и обвинетиот производ (и).